Prijzen / Prices

Ontwerpen is in principe altijd maatwerk - toch wil ik graag dat het overzichtelijk en behapbaar is voor mensen die misschien nooit met ontwerpen te maken hebben gehad. Daarom heb ik ervoor gekozen om náást een standaard uurtarief, ook een paar vaste prijzen te hanteren. 

 

De vaste prijzen zijn wel afhankelijk van een paar voorwaarden, maar kunnen een hele mooie start zijn voor iemand die net begint of iets heel simpels (maar tóch mooi!) nodig heeft. 

Designing is always a custom job - but I would still like it to be clear and understandable for people who might not ever have had to deal with design before. This is why I have chosen to have a few fixed prices in addition to a standard hourly rate. 

 

The fixed prices are dependent on a few conditions, but can be a very good beginning for someone who is just starting out or who needs something very simple (but still beautiful!).Prijs per uur | € 80,-

 • standaard voor al het grafische werk, zoals logos, huisstijlen, flyers, visitekaartjes en posters

 

 Basis website portfolio of persoonlijk | € 300,-

 • alle informatie, teksten en afbeeldingen voor de website worden door de klant aangeleverd; beslaat meestal ca. 5 pagina's voor een volledige basis website; kleuren en stijl van website in overleg met klant

 

Basis webshop | in overleg

 • in principe is een basis webshop hetzelfde als een basis portfolio of persoonlijke website, alleen komt er wel iets meer bij kijken. Op een webshop staat doorgaans veel meer informatie en moeten er natuurlijk ook producten op komen te staan. Wat voor soort producten dit zijn en hoe die moeten worden ingedeeld vergt veel werk. Daarom is een webshop bouwen toch echt maatwerk. Maar schroom niet om contact op te nemen! Ideeën kunnen altijd overlegd worden en samen komen wij er vast wel uit. 
 • Heb je zelf al precies voor je hoe je webshop ingedeeld moet worden, welke informatie er op moet staan, je huisstijl al klaar en heb je alleen hulp nodig met het ontwerpen en maken van je webshop? Dan beginnen de prijzen vanaf € 400,- . 

 

Website of webshop ondersteuning | € 10,- per 15 minuten

 • Hebben we samen een mooie website of webshop gemaakt? Moet er wat aangepast worden en heb je daar geen tijd voor of weet je niet zeker hoe je dat moet doen? Dan kun je mij daar ook voor inhuren! Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van kleuren, typografie of bepaalde afbeeldingen of informatie.
 • Vragen stellen mag natuurlijk altijd! Komt er een beetje onderzoek bij kijken (omdat er bijv. iets technisch moet veranderen aan de website), dan reken ik daar wel kosten voor.
 • Overleggen gaat altijd vooraf aan het onderhoudswerk, zodat we samen kunnen kijken of het een kleine aanpassing is of dat er toch meer bij komt kijken.

 

Webshop advies | € 60,- per uur

 • Wil je een webshop opzetten, maar weet je niet helemaal wat er bij komt kijken? Of hoe je je producten het beste kan categoriseren? Daar kan ik je bij helpen!
 • Heb je al een webshop maar wil je dat iemand er met een professioneel oog naar kijkt? Of heb je het gevoel dat je webshop niet compleet is en wil je bijvoorbeeld hulp bij het maken van een goede footer? Dan help ik je daar graag bij! Uiteraard kun je ook voor hulp bij het ontwerpen of implementeren van je huisstijl in je webshop bij mij terecht. 
 • Let op, dit is alleen consultancy werk. Voor het volledig ontwerpen en creëren van je webshop kun je ook bij mij terecht, maar valt dat wel onder een andere prijs. 

 

Wil je niet alleen een logo, maar meteen ook een visitekaartje, flyer, website of een andere combinatie aan ontwerp werk? Stuur mij dan een mailtje met wat je graag zou willen! Dan kunnen we samen iets bedenken waar we allebei blij van worden. 

Per hour | € 80,-

 • Standard rate for all graphic design work, such as logos, corporate identity, flyers, business cards and posters.

 

Basic portfolio or personal website | € 300,-

 • All information, texts and images for the website are supplied by the customer; a complete basic website usually consists of approx. 5 pages; colours and style of website in consultation with the customer.

 

Basis webshop | in consultation

 • In principle, a basic webshop is the same as a basic portfolio or personal website, except that there is a little more to it than just that. A webshop usually contains a lot more information and of course products need to be added as well. What kind of products these are and how they are organised takes a lot of work. That is why building a webshop really is a custom job. But don't hesitate to contact me! Ideas can always be discussed and I'm sure that together we can make it work. 
 • Do you already know how your webshop should be organised, what information needs to be on it, have your corporate identity ready and only need help with designing and creating your webshop? Then the prices start at € 400,- .

 

Website or webshop support | €10,- per 15 minutes

 • Have we made a beautiful website or webshop together? Does something need adjusting and do you not have time to do it or are you not sure how to? Then you can hire me for that too! Think of things like adjusting the colours, typography or certain images or information. 
 • You can always ask questions! But if there is a little research required (because, for example, something technical has to be changed on the website), then I will charge for that.
 • Consultation always precedes support work, so that, together, we can see whether it is a minor adjustment or whether there is more to it.

 

Webshop consultancy | € 60,- per hour

 • Do you want to set up a webshop, but not quite sure what is involved? Or how you can categorize your products in the best way possible? I can help you with that!
 • Do you already have a webshop, but do you want a professional to have a look at it? Or do you feel that your webshop is incomplete and do you want help with, for example, creating a good footer? I will happily help you with that! Of course you can also contact me for help with designing or implementing your corporate identity into your webshop.
 • Please note, this is only consultancy work. You can also hire me for the complete design and actual creation of your webshop, but that is a different price.

 

Do you not only want a logo, but also a business card, flyer, website or another combination of design work? Send me an email with what you would like! Then we can come up with something together that'll makes us both happy.


Je kan emailen naar captain@captainpolidori.nl of ga naar de contact pagina. 

You can email me at captain@captainpolidori.nl or have a look at the contact page. 


Voorbeelden / Examples